دانشمندان با كشف 2 ماده جدید اعلام كردند كه دیگر الماس سخت ترین ماده جهان نخواهد بود . (نیتریدبورون وورتزید)18 درصد بیشتر و (لونزدالیت)58 درصد بیشتر از الماس می توانند فشار را تحمل كنند .
با كشف این دو ماده طبیعی وبسیار كمیاب،الماس كه سنگ جواهر ومصنوع بشر است ، از این پس عنوان سخت ترین ماده جهان را از دست خواهد داد.به گفته ی دانشمندان این دو ماده 58 درصد سخت تر از الماس هستند و در مقادیر بسیار اندك در طبیعت یا در آزمایشگاه موجود هستند و به همین دلیل تاكنون كسی قدرت فوق العاده و استثنایی آنها را درك نكرده است